,

Tin tức

Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Tuyên Quang đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Mông có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ các nguồn vốn hỗ trợ đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều đổi thay.

Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Tuyên Quang đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà ...

Phụ nữ Tuyên Quang tích cực khởi nghiệp

Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ nhằm góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, tiến bộ, ...