,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

466. Công văn số 1025/SNN-TL về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2015
467. Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo mở rộng sử dụng phân viên nén NK dúi sâu trong canh tác lúa vụ mùa 2015
468. Phương án phòng chống thiên tai năm 2015 Sở Nông nghiệp và PTNT
469. Kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy năm 2015
470. Công văn số 948/SNN-TrTr về việc hướng dẫn tổ chức sản xuất trên đất canh tác có khả năng bị ngập ở cos nước 25m
471. Công văn số 941/SNN-PTNT về việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân
472. Nghị định số 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
473. Công văn số 907/SNN-KH về việc hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2015.
474. Thông tư 71/2015/BTC ngày 11/5/2015 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hôi, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác.
475. Công văn số 77/CCTY-CĐ về việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trong mùa mưa, lũ lụt.
476. Nghị định 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
477. Công văn số 815/SNN-TrTr về việc kế hoạch phân bổ giống hỗ trợ
478. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng.
479. Công văn số 103/BVTV-kt về việc chỉ đạo phòng trừ rầy nâu - rầy lưng trắng hại lúa xuân năm 2015
480. Công văn số 102/BVTV-KT về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa xuân 2015